Etterkommerne etter Iver Olsen

1. Iver Olsen f. ca 1590, yrke: Bygdefarskipper.
Iver bygslet hele Haukebø ved Harstad omkring 1622. De første årene ble han karakterisert som vanlig leilending, men betalte mer skatt og leding enn noen annen bygselmann i hele Trondenes. Fra ca 1630 fikk han bygdefarsrett og førte fisken til Bergen for almuen omkring det nordlige Tjeldsundet. Da storparten av Gausvik ble liggende øde i 1637, bygslet han også denne jorda, og i 1641 slo han under seg resten av Gausvikgården. Fra nå av omtales han som «Iver i Gausvik», og dette kan tyde på at han flyttet dit. I flere år brukte Iver både Haukebø og Gausvik, men flyttet nå hit med hele sin virksomhet, og hans slekt lever ennå på gården. Fra omkring 1630 var han bygdefarskipper for almuen i Sørbygda, hadde sine skyldmenn og hørte til de «Nordlændiske Knaber» ved Tjeldsundet som Petter Dass synger om i «Nordlands Trompet», «- hvis Brændevins-Pander gjør mang en glad». I 1645 betalte han koppskatt for 3 drenger og 5 tjenestejenter. Av barn nevnes Paul, Ole, Lars, Kristen og Iver. Iver døde i 1650-årene. Enken, trolig den andre, var nok Vendel Larsdatter giftet seg opp med Hans Arntsen («Hans Tysk») som overtok gård og jektebruk.
Barn:
2. i Ole Iversen f. 16??.
ii Paul Iversen.
iii Lars Iversen.
iv Iver Iversen
d ca 1655.

2. Generasjon

2. Ole Iversen (1.Iver1) f. 16??, yrke: Bygselmann, g. Ole Iversens enke, f. ca 1635, Haukebø, Sandtorg, Harstad, TR, d. ett 1659, Haukebø, Sandtorg, Harstad, TR. Ole døde 1662.
Ole bosatte seg på Haukebø etter at broren Paul hadde overtatt i 1640-årene, men så hadde dødt eller forlatt stedet etter kort tid. Dette var i 1650-årene. Ole døde, og etterlot seg enke og to sønner. Barn:
i Iver Olsen f. 1658.
3. ii Jørgen Olsen f. 1660.

3. Generasjon

3. Jørgen Olsen (2.Ole2, 1.Iver1) f. 1660, d. 1741.
Jørgen bygslet i 1697 enken av den forrige eierens part og overtok i 1703 også resten av Nedre Sama ved Harstad etter Lukkas Mikkelsen. Jørgen ble en av de rikeste bøndene i distriktet. Han hadde sine skyldmenn og drev fiske i stor stil. Under frihandelstiden i Finnmark deltok han i byttehandelen der nord med «Brendevin og Sølvkroge», og sendte i 1727 (I det året har vi lister over fiskemengden) 110 våge finnmarksfisk og 10 våger hjemmefisk til de to stevner i Bergen. Med sin kone (navnet er ukjent) arvet Jørgen i 1721 hele odelsgården Lundenes med Kjeøya. I tre år drev han gården med sine folk fra Sama, men i 1724 flyttet sønnen, Hans Jørgensen, til Lundenes og overtok der. John bygslet hele Nedre Sama kort tid etter farens død.
Barn:
4. i John Jørgensen
f. 1706.

4. Generasjon

4. John Jørgensen (3.Jørgen3, 2.Ole2, 1.Iver1) f. 1706, g. Gunhild Katrine Arnesdatter, f. 1707, (datter av Arne Falkorsen og Gjertrud Abrahamsdatter Hoegh) d. 1782. John døde 1763.
John bygslet hele Nedre Sama den 17. november 1741, kort tid etter faren, Jørgens, død. At Sama i 1750 ble presteenkesete, ser ikke ut til å ha berørt brukeren på denne eiendommen. Han måtte bare etter den tiden betale sin landskyld til presteenken. John drev et utstrakt fiske likesom faren, hadde tre rorbuer i Torsken og en hømret skjå stående på Sjøvegan. Sammen med Ole Paulsen Gram på Haukebø hadde han en jekt som ble brukt som føringsfartøy til Finnmarken. John tok jernharva i bruk som en av de første i distriktet, hadde egen bekkekvern og fødde (1763) 2 hester, 8 kyr, 12 sauer og 6 geiter på Nedre Sama. Skiftet etter ham sl. 29. okt 1764 viser en usedvanlig velstand. Boets sum var på 490 riksdaler, gjeld 83 rdlr. Av løsøre nevnes en sølvkanne på 875 gram til en verdi av 38 rdlr, kjøpt av faren i 1694 og ti bøker, blant annet den norske lovboken.
Barn:
i Karen Johnsen f. 1736.
ii Gjertrud Johnsdatter f. 1739.
5. iii Jørgen Johnsen f. 1741.
iv Kirstine Margrethe Johnsdatter f. 1744.

5. Generasjon

5. Jørgen Johnsen (4.John4, 3.Jørgen3, 2.Ole2, 1.Iver1) f. 1741, g. Mette Johanna Andersdatter, f. 1746, d. 1809. Jørgen døde 1811.
Jørgen tilhørte en velstående slekt på Nedre Sama, og fikk skjøte av svigerfaren den 26. oktober 1772 på halvparten av hans bruk. Sammen med svogeren skulle han yte Anders (den tidligere eieren) kår: fór til ei ku og to sauer og en våg kornsæd (årlig). Jørgen var høvedsmann på egen fembøring og sto seg ganske godt økonomisk.
Sammen med Mette hadde han seks barn:
i John Jørgensen f. 1769. John kjøpte i 1799 halve Helsingen ved Lundenes, men da begge foreldrene var døde, flyttet han tilbake til farsgården på Rogla og innløste de andre arvingene.
ii Hans Jørgensen f. 1774.
6. iii Gunhild Katrine Jørgensdatter f. 1778.
iv Nils Jørgensen f. 1782.
v Mikkel Jørgensen f. 1784.
vi Maren Jørgensdatter f. 1786.

6. Generasjon

6. Gunhild Katrine Jørgensdatter (5.Jørgen5, 4.John4, 3.Jørgen3, 2.Ole2, 1.Iver1) f. 1778, Rogla, Harstad, TR, g. 1804, Rasmus Peter Rafaelsen Warberg, f. 1770, Breistrand, Skånland, TR, (sønn av Rafael Henriksen Warberg og Berit Larsdatter) d. 1845. Gunhild døde 1858.
Gunhild var fra Rogla. Hun hadde ti barn sammen med Rasmus. Rasmus var fisker og bonde og drev denne eiendommen til sin død. Ved skifte etter ham sl. 27. desember, ble hele eiendommen utlagt til sønnen Andreas Mikal Rasmussen, mens tre av hans brødre satte seg ned som husmenn på gården. Rasmus Pet(t)er var født på Breistrand og var ett av sju søsken.
Barn:
7. i Maren Margrethe Valberg f. 1815.

7. Generasjon

7. Maren Margrethe Valberg (6.Gunhild6, 5.Jørgen5, 4.John4, 3.Jørgen3, 2.Ole2, 1.Iver1) f. 1815, Skånland, TR, g. 1842, Peder Olsen, f. 1815, (sønn av Ole Iversen og Stina Gregusdatter) d. 1878. Maren døde 1893.
Maren var sjette barn og tredje datter, oppvokst på Store Skånland.
Barn:
i Gunhild Pedersdatter f. 1844. Ble gift på Reinskar i Karlsøy, senere til Vikan.
ii Regine Pedersdatter f. 1847, g. Peder Hansen.
iii Ole Eberg Pedersen f. 1848, yrke: Gårdbruker. Bodde i Vikan. iv Stina Pedersdatter f. 1850. Gift i Tromsø.
v Martin Pedersen f. 1852, yrke: Gårdbruker. Bodde på Finnes.
8. vi Andreas Pedersen f. 1856. vii Simonette Pedersdatter f. 1856, g. Hans Olaisen.
9. viii Hans Martin Pedersen f. 1858.

8. Generasjon

8. Andreas Pedersen (7.Maren7, 6.Gunhild6, 5.Jørgen5, 4.John4, 3.Jørgen3, 2.Ole2, 1.Iver1) f. 1856, yrke: Forretningsmann, g. Olava Olsdatter, f. 1846, Kvernes, Averøy, MR, (datter av Ole Larsson Mork og Mari Jakobsdotter Afset) d. 1926. Andreas døde 1922, Veimannsbotn, Torsken, Torsken, TR.
Andreas var ein høg mann, omkring 196 cm, og svært sterk. Også borna hans blei høge og fysisk sterke, om enn ikkje i same grad som faren. Etter krav frå Andreas blei det offentleg utskifting av innmarka på garden i 1885, og utflytting frå det gamle tunet sør i Botn. Sjøl flytta han over elva til Vollen. Han var ein svært driftig og heldig fiskar, og det var stor kappestid mellom han og naboen på den andre sida av elva, både på sjø og land. Andreas hadde rorbu i Holmen, dreiv i mange år vinterror der ute som høvedsmann på halvfemterømming og hadde som regel større lott enn andre. Dei hadde fem søner. I 1905 delte Andreas Persa eigedomen mellom sønene og let dei få skjøte på partane i 1907. Andreas og Olava sin gård sto der gården til sønnesønnen Georg Andreassen, den tidlegare butikken i Botn, står i dag. (Etter Brox.).
Barn:
i Olav Maldevin Andreassen f. 1879, d. 1889.
ii Jakob Olai Andreassen f. 1881, yrke: Gårdbruker, g. Anne Strand, f. 1884, Strand, Eide, MR. Bodde i Botn, overtok bnr 4, Elvebakken. Av tolv barn levde ni opp.
iii Peder Andreassen f. 1884. Overtok bnr 5, Vollen. Fôr til Amerika i 1906.
iv John Andreassen f. 19 apr 1886, yrke: Forretningsmann, g. 1911, Alvilde Markussen, f. 16 mai 1892, Sørrollnes, Ibestad, TR, (datter av Markus Johan Olsen og Nikoline Rindahl Olsen) yrke: Husmor, d. 29 okt 1991, Regionsykehuset i Tromsø, Tromsø, TR, gravlagt: 4 nov 1991, Medby kirkegård, Medby, Torsken, TR. John døde 5 mar 1975, Veimannsbotn, Torsken, Torsken, TR, gravlagt: Medby kirkegård, Medby, Torsken, TR. Utvandret i sin ungdom til Seattle i USA, kom tilbake og startet handel. Overtok bnr 6, Haugland i Botn. Forretningen ble senere overtatt av sønnen Georg.
v Edvin Andreassen f. 1889, yrke: Gårdbruker, g. 1911, Olga Gutormsen, f. 1889, Røkenes, Trondenes, Harstad, TR. Bodde i Botn, overtok bnr 2, Botn.

9. Hans Martin Pedersen (7.Maren7, 6.Gunhild6, 5.Jørgen5, 4.John4, 3.Jørgen3, 2.Ole2, 1.Iver1) f. 1858, yrke: Handelsmann og bonde, g. 1889, Maren Torsdatter, d. 1937. Hans døde 1948.
Hans dreiv handel ei tid attåt fisket og gardsbruket. Hans og Maren kom ut for den ulykka at to av sønene sette til utfor Månesodden i 1921. Dei hadde fire barn. (Brox.)
Barn:
i Toralf Hansen
f. 1890, g. 1919, Anne Gutormsen, f. 1893, Røkenes, Trondenes, Harstad, TR, d. 1950. Bodde i Botn, bnr 11.
ii Hjalmar Hansen f. 1893, d. 18 mai 1921, På havet.
iii Oskar Hansen f. 1903, d. 18 mai 1921, På havet.
iv Augusta Hansdatter f. 1905, g. Arthur Hansen. Overtok farsgården.

Tilbake til slektsiden